Nagradno tekmovanje "Poli Pinjata"

1. Podatki o organizatorju nagradnega tekmovanja

Organizator nagradnega temovanja z nazivom »Poli Pinjata« (v nadaljevanju: nagradno tekmovanje) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradnega temovanja skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradnega tekmovanja

Namen nagradnega tekmovanja je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Poli«. Nagradno tekmovanje poteka od [29.42014] do vključno [12.5.2014].

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradnega tekmovanja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko igrice na spletnem mestu Poli (www.poli.si) sodelujejo v nagradnem tekmovanju. V nagradnem tekmovanju ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradnega tekmovanja. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradnega tekmovanja.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem tekmovanju.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradnega tekmovanja

Udeleženci nagradnega tekmovanja sodelujejo  v nagradnem tekmovanju z obiskom spletnega mesta www.poli.si (v nadaljevanju: spletno mesto), kjer si ustvarijo uporabniški račun, se prijavijo z obstoječim Poli uporabniškim računom (vzdevek in elektronski naslov) ali pa se prijavijo z obstoječim uporabniškim računom, ki ga uporabljajo na družbenem omrežju Facebook.

Na spletnem mestu je na voljo povezava do spletne igrice imenovane Poli Pinjata (v nadaljevanju: spletna igra), kjer mora uporabnik v predvidenem času iz pinjate s pomočjo za to namenjene palice, s katero upravlja, izbiti čim večje število izdelkov. Število točk je premosorazmerno s številom iz pinjate izbitih izdelkov.

Uporabniki, ki niso prijavljeni med igranjem igrice, se lahko prijavijo s svojim uporabniškim računom ob koncu igre. Če uporabnik ni prijavljen, se rezultat ne vpiše ne lestvico najboljših in odigrana igra se ne upošteva v nagradnem tekmovanju.

V primeru, da tehnični izvajalec nagradnega tekmovanja zazna kakršnekoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ali tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.

Vsaka oseba (kot ena oseba šteje en elektronski naslov) lahko prejme le eno nagrado. V primeru, da bo med prvih sto na lestvico najboljših uvrščena oseba, ki je že bila nagrajena, bo komisija izžrebala drugega nagrajenca.

 

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradno tekmovanje se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno [29.4.2014] do vključno [12.5.2014].

V okviru nagradnega tekmovanja  bo organizator upošteval vse odigrane igre, ki bodo zaključene do 23:59 ure, dne [12.5.2014].

 

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega 100 Poli majic z napisom. Nagrajenec lahko izbira med moško in žensko različico majice, šestimi različnimi motivi ter različnimi velikosti majice.

Ob koncu nagradnega tekmovanja bo organizator nagradil prvih sto uporabnikov glede na rezultat igranja spletne igre (uporabnike, ki bodo dosegli rezultat v igranju spletne igre od 1. do vključno 100. mesta glede na doseženo število točk). V primeru, da ima več uporabnikov enako število točk, se na lestvici uporabnike razvrsti glede na čas kdaj je bil rezultat dosežen in sicer uporabnik, ki je dosegel določeno število točk prvi je na lestvici više uvrščen od uporabnika, ki je rezultat dosegel drugi in tako naprej.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko sodeluje večkrat, na lestvico je uvršeč zgolj z najboljšim rezultatom  in nagrajen je lahko le enkrat.

V kolikor je bil med prvih 100 na lestvici najboljših uvrščen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradnem tekmovanju oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade na podeli.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.poli.si, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradnega tekmovanja se z udeležbo v nagradnem tekmovanju izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradnega tekmovanja  obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko se registrira in prijavi v aplikacijo na spletnem mestu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradnem tekmovanju.

Majice bodo nagrajencem poslane po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenci posredovali po elektronski pošti po prejetju elektronskega sporočila.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje  v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradnega tekmovanja v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti po tem nagradnem tekmovanju. Hkrati tehnični izvajalec nagradnega tekmovanja pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Nagrajenci, ki bodo kot nagrado osvojili majico, morajo za prevzem nagrade posredovati naslednje podatke: ime,  priimek, velikost in model (moški ali ženski) majice, naslov za dostavo nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem tekmovanju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega tekmovanja,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova,
  • je nagrajenec ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem tekmovanju, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradnem tekmovanju so varovani v skladu s tem  členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradnega tekmovanja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega tekmovanja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem tekmovanju, uporabi za potrebe nagradnega tekmovanja ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradnega tekmovanja).

Udeleženec nagradnega tekmovanja ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si.  Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradnega tekmovanja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

10. Dostop do pravil nagradnega tekmovanja

Pravila nagradnega tekmovanja so objavljena na spletnem mestu www.poli.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradnem tekmovanju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradnega tekmovanja in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

11. Splošne  določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno tekmovanje. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradnega tekmovanja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim tekmovanjem je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradnega tekmovanja si pridržuje  pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.poli.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem ntekmovanju po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega tekmovanja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 29.4.2014.

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.