Pravila kviza

Pravila nagradne igre "Pametno je biti nor"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Pametno je biti nor« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Poli«. Nagradna igra poteka od 12. 8. 2014 do vključno 25. 8. 2014.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko nagradnega kviza na spletnem mestu Poli (www.poli.si) sodelujejo v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo z obiskom spletnega mesta www.poli.si (v nadaljevanju: spletno mesto), kjer si ustvarijo uporabniški račun, se prijavijo z obstoječim »Poli« uporabniškim računom (vzdevek in elektronski naslov) ali pa se prijavijo z obstoječim uporabniškim računom, ki ga uporabljajo na družbenem omrežju Facebook.

Na spletnem mestu je na voljo povezava do nagradnega kviza, imenovanega Pametno je biti nor (v nadaljevanju: nagradni kviz), kjer mora uporabnik odgovoriti na zastavljena vprašanja. V nagradnem žrebu udeleženec sodeluje zgolj v primeru, da je pravilno odgovoril na vsaj eno od petih zastavljenih vprašanj med potekom enega kviza in se je predhodno ali po odigranem kvizu uspešno prijavil.

Uporabnik si z dodatnimi pravilnimi odgovori na vprašanja povečuje možnost za osvojitev nagrade.  Več pravilnih odgovorov pomeni večkratno uvrstitev v boben za žreb. Uporabnik z enim pravilnim odgovorom med potekom enega kviza je v boben za žreb uvščen 1-krat, tisti z dvema pravilnima odgovoroma je v boben za žreb uvrščen 2-krat in tako naprej do maksimalnega možnega števila uvrstitev v boben za žreb – vseh pet pravilnih odgovorov pomeni 5-kratno uvrstitev v boben za žreb.

Uporabniki, ki niso prijavljeni med odgovarjanjem na vprašanja, se lahko prijavijo s svojim uporabniškim računom na koncu nagradnega kviza. Če uporabnik ni prijavljen, sodelovanje v nagradnem žrebu ni omogočeno.

V primeru, da tehnični izvajalec nagradne igre zazna kakršne koli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v nagradno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

Vsak uporabnik (kot en uporabnik šteje posamezen na Poli.si ustvarjen profil) lahko prejme le eno nagrado.

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 12. 8. 2014 do vključno 25. 8. 2014.

V okviru nagradne igre  bo organizator upošteval vse izpolnjene kvize, ki bodo zaključeni do 23:59 ure, dne 25. 8. 2014.

Nagradni sklad obsega 200 (dvesto) kompletov šolskih potrebščin

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad vključuje 200 (dvesto) kompletov šolskih potrebščin (1 x zvezek formata A5, 1x zvezek formata A4 in 1x risalni blok, po izbiri organizatorja nagradne igre).

Ob koncu nagradne igre bo organizator med vsemi sodelujočimi izžrebal 200 (dvesto) uporabnikov.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado.

Vrednost posamezne nagrade ne dosega 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

V kolikor je bil med prvih 200 (dvesto) izžrebanih uvrščen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade na podeli.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.poli.si praviloma v 10 (desetih) dneh od žreba nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajence bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko se registrira in ustvari svoj profil na spletnem mestu Poli.si.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Komplet šolskih potrebščin bo nagrajencem poslan po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenci posredovali po elektronski pošti po prejetju elektronskega sporočila.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje  v 7 (sedmih) dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 (sedmih) dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati tehnični izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

Nagrajenci, ki bodo osvojili komplet šolskih potrebščin, morajo za prevzem nagrade posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov za dostavo nagrade.

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku 60 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova,
  • je nagrajenec ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si.  Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

10. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.poli.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

11. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradni igri. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje  pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.poli.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 12. 8. 2014.

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.