Pravila 2020

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Poli 2020« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke »Poli«.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 13 let, ki na Facebook profilu Nori na Poli https://www.facebook.com/norinapoli (v nadaljevanju: Facebook profil) s pomočjo komentarja objavijo odgovor na vprašanje, kot je določeno v 4. členu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook profila Nori na Poli, kjer v komentarju pod nagradno Facebook objavo zapiše odgovor na aktualno nagradno vprašanje. 

V posamično nagradno igro so lahko z internim mailingom povabljeni tudi zaposleni v PP, ki sodelujejo tako, da odgovor pošljejo na mail: suzana.petek@perutnina.eu. V tem primeru se zanje tudi pripravi dodaten nagradni sklad.

5. Čas trajanja nagradne igre

Vsaka aktualna posamična nagradna traja 1 teden, razen če z določi ni definirano drugače. V treh dneh nato sledi nagradno žrebanje. 

6. Nagrade, glasovanje

Nagradni sklad: Poli promocijski paketi.

Uporabnika bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagradne obvestili v komentarju pod nagradno objavo in z objavo na časovnici Facebook profila. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 2 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb in je bil objavljen seznam nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Če je za nagrado izbran komentar, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani najkasneje 2 dni po določitvi nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek komentarja pod nagradno Facebook objavo, v kateri je uporabnik oddal svoj komentar.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec posreduje napačne podatke,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 2 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Če nagrajenec v 2 dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.poli.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.poli.si/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

Ta pravila začnejo veljati 6. januarja 2020.

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.