Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Adrenalinska Poli"1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Adrenalinska Poli« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

Nagradna igra poteka od vključno 16. 9. 2014 do 22. 9. 2014 do 12:00 ure.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Poli«.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnijo prijavnico na spletni strani www.poli.si, v prodajalnah Perutnine Ptuj d.d. in v trgovskih centrih Mercator, kjer bodo potekale promocije blagovne znamke Poli.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje na tri načine:

•    tako, da do vključno 22. 9. 2014 do 12:00 izpolni prijavnico na spletni strani www.poli.si,
•    tako, da do vključno 20. 9. 2014 izpolni prijavnico v prodajalnah Perutnine Ptuj d.d.,
•    tako, da izpolni prijavnico na promocijah Poli izdelkov, ki bodo potekale v Mercator Hipermarket centrih po naslednjem časovnem razporedu:

     16. 9. 2014
     Hipermarket MB Tabor
     Hipermarket MB Pobrežje
     Hipermarket Ptuj
     Hipermarket Velenje
     Hipermarket Domžale
     Hipermarket Šiška
     Hipermarket Kranj Primskovo
     Hipermarket Koper

     19. 9. 2014
     Hipermarket Kamnik
 
Z izpolnjeno in oddano prijavnico se posameznik uvrsti v žreb za nagrade.

5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri

Posameznik, ki sodeluje v nagradni igri, mora biti v času izkoristka prejete nagrade v dobri psiho-fizični kondiciji, dobrega zdravja, ne sme biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc ter mora izpolnjevati vse zdravstvene pogoje za prejem in izkoristek nagrade, ki jih določa Adrenalin Park Bovec d.o.o. in so objavljene na www.ziplineslovenia.si/.

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za koriščenje prejete nagrade. Vsak nagrajanec na lastno odgovornost prevzame in izkoristi nagrado (izvede spust po vrvi – Zip Line).

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Slovenije in traja od vključno 16. 9. 2014 do vključno 22. 9. 2014 do 12:00.

7. Nagrade

Nagradni sklad vsebuje:
•    8 x adrenalinski spust po vrvi – Zip Line, v organizaciji Adrenalin Park Bovec d.o.o., www.ziplineslovenia.si, ki bo potekal v soboto 27. 9. 2014 (v primeru slabega vremena se spust prestavi, nagrajence pa predhodno obvesti po elektronski pošti).

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Kot sodelujoči se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka in letnica rojstva.
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR.

8. Žrebanje nagrajencev

Nagrajenci bodo izžrebani preko naključnega žreba, ki bo 22. 9. 2014 potekal v prostorih organizatorja (za sodelujoče na prodajnih mestih) oz. v prostorih tehničnega izvajalca (za sodelujoče na spletni strani), v prisotnosti tričlanske komisije.

Skupno bo izžrebanih 8 sodelujočih (4, ki so se prijavili na spletni strani in 4, ki so se prijavili v prodajalnah oz. trgovskih centrih), ki bodo prejeli nagrado.

9. Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletni strani www.poli.si na dan žreba, se pravi dne 22. 9. 2014. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletni strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

10. Obveščanje nagrajencev

Nagrajence bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte.

11. Prevzem / koriščenje nagrad

Izžrebanci bodo nagrade prejeli na dan, na katerega je predviden spust, na lokaciji spusta. Vsa potrebna obvestila bodo prejelil na svoj elektronski naslov.

Izžrebanec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade ali ne izpolnjuje pogojev za koriščenje nagrade, ki jih določa Adrenalin Park Bovec d.o.o. (www.ziplineslovenia.si/), ne posreduje vseh zahtevanih podatkov v predvidenem roku ali posreduje lažne podatke. Prav tako izžrebanec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih se nagrada ne podeli in lahko organizator z njo prosto razpolaga. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

•    nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani,
•    kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
•    kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

13. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni s strani udeležencev nagradne igre, so varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre in za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).
 
Sodelujoči v nagradni igri ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@poli.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

14. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.poli.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

15. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.
 
Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.poli.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.


Ta pravila začnejo veljati 16. 9. 2014.
Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.